คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณบดี
รศ.ดร.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล
E-Mail: deanph@mahidol.ac.th
 

รองคณบดี
ผศ.ดร. บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
E-Mail: bunyarit.pan@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
E-Mail: bhusita.int@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
E-Mail: pipat.luk@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ขวัญใจ  อำนาจสัตย์ซื่อ
E-Mail: kwanjai.amn@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
E-Mail: chakrit.hir@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา
E-Mail: chate.jai@mahidol.ac.th
...........................................................................................................................................................................................................................

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
E-Mail: pimsurang.tae@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
E-Mail: suwisa.mah@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร
E-Mail: jutatip.sil@mahidol.ac.th