ทำเนียบคณบดี

   
...........................................................................................................................................................................................................................
* แพทย์รับทุนของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก