สารจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษาด้านการสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ในระยะช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้ง ได้ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท และในการจัดการเรียนการสอน ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามพัฒนาชนบทเบ็ดเสร็จ ของนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับชุมชนและสังคมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง อันยังประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
        ปี พ.ศ. 2519 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ คือ SEAMEO-Trop Med, W.H.O., UNICEF, World Bank ฯลฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (MPH) พร้อมทั้งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเป็นครั้งแรก
        ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตบัณฑิต ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในระดับ

ปริญาตรี (หลักสูตรไทย) และระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (หลักสูตรไทย และนานาชาติ) รวม 23 หลักสูตร เป็นนักศึกษาประมาณปีละ 1,400 คน โดยมีคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ประมาณ 150 คน มีภาควิชาที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 13 ภาควิชา คือ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาอนามัยครอบครัว และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานคณบดี ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการสาธารณสุข
        นอกจากภารกิจด้านการจัดการศึกษาแล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อชี้นำการพัฒนาประเทศ การฝึกอบรมระยะสั้น และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะด้านการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
        ในส่วนของการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการให้บริการทางวิชาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทั้งในเขตเมือง ชนบท และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 ปี 2008 ด้านการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย การป้องกันโรค การนวดแผนไทยประยุกต์ สำหรับประชาชนทั่วไป ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งในเรื่องของสถานที่พัก ห้องประชุม การให้คำปรึกษา สำหรับการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน และรับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโทบางสาขาวิชา
        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ WHO-SEARO, South-East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 15 สถาบันและ Asia – Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) ซึ่งมีกลุ่มประเทศสมาชิกเครือข่าย 23 ประเทศ 84 สถาบัน และในส่วนของระดับชาตินั้น เดิมเรียกว่าเครือข่าย ThaiPHIEN ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบทบาทเป็นผู้นำขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนดี และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ ภูมิปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land) ภูมิปัญญาของสังคม และ เน้นให้มีการศึกษาและวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

สารจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ตุลาคม 2557