หัวหน้าภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ศ. ลีรา กิตติกูล
E-Mail: leera.kit@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
E-Mail: nutkamol.cha@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร
E-Mail: phpkk@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
E-Mail: phpbd@mahidol.ac.th

รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
รศ.ดร. สุรินธร กลัมพากร
E-Mail: surintorn.kal@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์
E-Mail: phrcs@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
อาจารย์ เรือเอก ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ
E-Mail: kitipong.har@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย
E-Mail: tawach.pre@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล
E-Mail: phsts@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
E-Mail: wantanee.pha@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
E-Mail: chaiwat.won@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
E-Mail: chongchin.pol@mahidol.ac.th

รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
E-Mail:headphst@mahidol.ac.th
   
................................................................................................................................................................................................................................................