หัวหน้าภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศ. ลีรา กิตติกูล
E-Mail: leera.kit@mahidol.ac.th


ภาควิชาชีวสถิติ
ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
E-Mail: nutkamol.cha@mahidol.ac.th


ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร
E-Mail: phpkk@mahidol.ac.th


ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
E-Mail: phpbd@mahidol.ac.th

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
รศ. สุนีย์ ละกำปั่น
E-Mail: phslk@mahidol.ac.th

ภาควิชาโภชนวิทยา
ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์
E-Mail: phrcs@mahidol.ac.th

ภาควิชาระบาดวิทยา
อาจารย์ เรือเอก ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ
E-Mail: kitipong.har@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย
E-Mail: tawach.pre@mahidol.ac.th

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล
E-Mail: phsts@mahidol.ac.th

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
E-Mail: wantanee.pha@mahidol.ac.th

ภาควิชาอนามัยครอบครัว
ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
E-Mail: chaiwat.won@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ผศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
E-Mail: chongchin.pol@mahidol.ac.th

ภาควิชาอนามัยชุมชน
ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
E-Mail:headphst@mahidol.ac.th