หัวหน้าภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
E-Mail: fuangfa.utr@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
E-Mail: nutkamol.cha@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร
E-Mail: phpkk@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
E-Mail: phpbd@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
รศ. ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา
E-Mail: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์
E-Mail: phrcs@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
อาจารย์ เรือเอก ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ
E-Mail: kitipong.har@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย
E-Mail: tawach.pre@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล
E-Mail: phsts@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
E-Mail: wantanee.pha@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
E-Mail: chaiwat.won@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
E-Mail: chongchin.pol@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร
E-Mail:pkunsakorn@hotmail.com
   
................................................................................................................................................................................................................................................