ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ระดับ ปริญญาตรี
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม ดูรายละเอียด
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วิชาเอก 1. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
3. สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
4. สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร
5. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีใส
รองศาสตราจารย์ มณฑา เก่งการพานิช
ผศ. พัชราณี ภวัตกุล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวชาการส ิ ุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2. นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมของเสียอันตราย ผู้ควบคุม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นักวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. นักโภชนาการ นักกําหนดอาหาร นักวิจัยและวางแผนงานทางด้านโภชนาการ
4. นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจ้าหน้าที่ประกัน/ ควบคุมคุณภาพอาหาร
5. นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ในหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระของหน่วยงาน/องค์การ/ภาคเอกชน
6. อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ระดับ ปริญญาตรี
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อัตราค่าธรรมเนียม ดูรายละเอียด
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วิชาเอก ไม่มี
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ นพ. สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล
อาจารย์ วรกมล บุณยโยธิน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ
2. นักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และนกวั ิชาการแรงงาน
3. ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการทํางาน / เป็นผู้ชํานาญการ
4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
.............................................................................................................................................................................................................................