ติดต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ส่วนกลางคณะ

0-2354-8543-49
0-2354-8527
0-2354-8537

คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

0-2354-8527

รองคณบดี

0-2354-8527

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

0-2354-8545-9 ต่อ 1509

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

0-2354-8545 ต่อ 7602

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์

0-2354-8529

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

0-2354-8545 ต่อ 7303

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์

0-2354-8545 ต่อ 102

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

0-2354-8528

เลขานุการคณะ

0-2354-8531

เลขานุการคณบดี

0-2354-8527

งานประชาสัมพันธ์

0-2644-6302

งานบริการการศึกษา - ส่วนกลาง

0-2640-9850

งานบริการการศึกษา - หลักสูตรปริญญาเอก

0-2354-8543-49 ต่อ 7405

งานบริการการศึกษา - การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร สบ.

0-2354-8543-49 ต่อ 1118

งานบริการการศึกษา - หลักสูตร สม.

0-2354-8552

งานบริหารทั่วไป

0-2354-8543-9 ต่อ 1104,1112,1199

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

0-2640-9836

งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์

0-2644-6785,0-2354-8526

งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

0-2354-8543-9 ต่อ 5103,7777

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

0-2640-9850 ต่อ 1108,3702

งานวิจัยและวิชาการ

0-2354-8543-9 ต่อ 1127,7404

งานบริหารเครื่องมือกลาง

0-2354-8543-9 ต่อ 6410

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

0-2640-9835

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์

0-2644-6302,0-2354-8529

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0-2644-4867

สำนักงานบริการวิชาการฯ (OPHETS)

0-2354-8557

แผนผังอาคารและแผนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์