ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาสาธารณสุข)
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ดีระพัฒน์ (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. มณี ชะนะมา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ จรรยาสัณห์
รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล
อาจารย์ ดร. จิรพันธุ์ จันทร์จร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิชาการจุลชีววิทยาสาธารณสุข
3. นักวิจัยจุลชีววิทยาสาธารณสุข
4. นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
5. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
4. นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล กองทิพย์ (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สรา อาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยนันต์ แท่งทอง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
2. ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา (ประธานหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร โหวธีระกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารทั่วไป
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นักวิจัยระบบนโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4. ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข
5. นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุภาพ
6. นักวิจัยและประเมินผลแผนงาน โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ
7. ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารงานในอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารและอาชีพอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
.............................................................................................................................................................................................................................