ข่าวรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคมพ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุุคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งแม่บ้าน งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุุคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุุคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุุคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งแม่บ้าน งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาอนามัยครอบครัว จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาระบาดวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอนามัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดงานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 5)
ภาควิชาโภชนวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอนามัยครอบครัว จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 4)
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาอนามัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

เลื่อนการแจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 4)
ภาควิชาโภชนวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอนามัยครอบครัว จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 2)
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาอนามัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)
ภาควิชาโภชนวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอนามัยครอบครัว จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาระบาดวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 2)
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 8 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย