ข่าวรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

เลื่อนการแจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 4)
ภาควิชาโภชนวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอนามัยครอบครัว จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาระบาดวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 2)
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาอนามัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)
ภาควิชาโภชนวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาอนามัยครอบครัว จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาระบาดวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา, ภาควิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 2)
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 8 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวสถิติ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

October 13, 2015

Faculty of Public Health Announcement Recruitment of Foreign employee

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปรสิตและกีฎวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัตงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัตงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๑ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานทางห้องปฎิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องแก้วทางห้องปฎิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๑ สำนักงานคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์