ระดับปริญญาโท

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
จุดเด่นของหลักสูตร มีการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลสาธารณสุขในและต่างประเทศ
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอื้อมณีกูล (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกชุมชนอบอุ่นศูนย์บริการ สาธารณสุข หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และ หน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิของภาคเอกชน หรือ NGO
2. ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือการพยาบาล สาธารณสุข การพยาบาลชุมชน
3. นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร อิสระ
4. นักวิชาการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
จุดเด่นของหลักสูตร 1. มีการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ
2. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณารับรองจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิได้
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล (ประธานหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอื้อมณีกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกชุมชนอบอุ่นศูนย์บริการ สาธารณสุข หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และ หน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิของภาคเอกชน หรือ NGO
2. ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือการพยาบาล สาธารณสุข การพยาบาลชุมชน
3. นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร อิสระ
4. นักวิชาการอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย)
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู (ประธานหลักสูตร)
ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ แก้วปาน
อาจารย์ ดร. เพลินพิศ สุวรรณอำไพร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหาร นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)
จุดเด่นของหลักสูตร 1. หลักสูตรมุ่งเน้นเนื้อหาด้านทฤษฎีและการประยุกต์สถิติในงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2. หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเป็นบางกรณี
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
อาจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการด้านชีวสถิติ
2. นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. นักชีวสถิติ ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือบริษัทผู้ผลิตยา
4. นักจัดการด้านฐานข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
จุดเด่นของหลักสูตร 1. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีเป้าหมาย ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลอง ที่สามารถใช้ในงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ในเชิงลึกอย่างครบถ้วน
2. บุคลากรหลักของภาควิชาฯ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาปรับปรุง ควบคุมและออกแบบในงานวิศวกรรมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตน้ำดี มลพิษทางอากาศและ ขยะมูลฝอย ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ (ประธานหลักสูตร)

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
5. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ (ประธานหลักสูตร)

รองศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
อาจารย์ ดวงตา กิจแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
5. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ)
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
อาจารย์ ประสงค์ กิติดำรงสุข
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการและนักวิจัยด้านสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
2. นักวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรด้านสุขภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วิชาเอก วิชาเอกการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขตเมือง
วิชาเอกการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
วิชาเอกการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
จุดเด่นของหลักสูตร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ๔ ปี ในระดับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร เคมี ชีววิทยา) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ธวัช เพชรไทย (ประธานหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาศรี สีหะบุตร
รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ อินทร
อาจารย์ ชัชวาล สิงหกันต์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ใน ขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การควบ คุมบำบัดและป้องกันมลพิษต่าง ๆ การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และลักษณะงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. ทำงานอิสระในรูปแบบของดำเนินการธุรกิจส่วนตัวของงานด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วิชาเอก วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ นพนันท์ นานคงแนบ (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข โอศิริ
อาจารย์ นพ. สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล
อาจารย์ เด่นศักดิ์ ยกยอน
อาจารย์ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน ประกอบการตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
4. นักวิชาการด้านสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วิชาเอก วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ นพนันท์ นานคงแนบ (ประธานหลักสูตร)
อาจารย์ นพ. สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข โอศิริ
อาจารย์ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
อาจารย์ เด่นศักดิ์ ยกยอน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน ประกอบการตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
4. นักวิชาการด้านสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วิชาเอก วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
วิชาเอกอนามัยครอบครัว
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ นพ. สมชาติ โตรักษา (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม
รองศาสตราจารย์ สุรชาติ ณ หนองคาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน ภาค NGO องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
3. นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านส่งเสริมพัฒนา
4. นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ
5. งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในองค์กรเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. นักวิชาการในองค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน
7. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วิชาเอก วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
วิชาเอกโภชนวิทยา
วิชาเอกอนามัยครอบครัว
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ (ประธานหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช
รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย ปิติกุลตัง
อาจารย์ ดร. อัจฉรา วรารักษ์
อาจารย์ ดร. กรวรรณ ยอดไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิฤดี ภวนานันท์
อาจารย์ ดร. สุธี อยู่สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา ลิลิตชาญ
รองศาสตราจารย์ ภูษิตา อินทรประสงค์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน ภาค NGO องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
3. นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านส่งเสริมพัฒนา
4. นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ
5. งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในองค์กรเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. นักวิชาการในองค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน
7. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
จุดเด่นของหลักสูตร 1. หลักสูตรฯ บูรณาการการสอนด้านโรคติดเชื้อ (จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา) โรคไร้เชื้อ วิทยาการระบาด การสาธารณสุขและสุขภาพ เชื่อมโยงกับวิทยาการทันสมัยด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวินิจฉัยและการควบคุมป้องกันโรค
2. นักศึกษาเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ได้ใน 3 กลุ่มวิชา คือ
- กลุ่มวิชากลุ่มวิชาจุลชีววิทยาโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สารสนเทศทางจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา ระดับโมเลกุล วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
- กลุ่มวิชาปรสิตสาธารณสุข ปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ปรสิตวิทยาระดับโมเลกุล พาหะนำโรค และ ชีวสารสนเทศปรสิต
- กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อและโรคเรื้องรัง วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาด ระดับโมเลกุล วิทยาการระบาดเชิงพันธุศาสตร์ วิทยาการระบาดด้านพฤติกรรมศาสตร์ อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมวิทยาการระบาดเชิงภูมิสารสนเทศ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาการระบาด
3. นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ทั้งด้านโรคติดเชื้อ ปรสิต และพาหะนำโรค โรคติดเชื้อทางจุลชีววิทยา โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของการเกิดโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุภาวดี บุญชื่น (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สายวิชัย
รองศาสตราจารย์ ดุสิต สุจิรารัตน์
รองศาสตราจารย์ กนกรัตน์ ศิริพานิชกร
รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
อาจารย์ ดร. วรากร โกศัยเสวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ระบาดวิทยา
2. นักวิจัยด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ระบาดวิทยา
3. นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันวิชาการภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
4. ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
5. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
จุดเด่นของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงาน โครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และ การส่งเสริมสุขภาพ
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ สุปรียา ตันสกุล
รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการสุขศึกษา
2. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
3. นักวิชาการสาธารณสุข
4. นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
จุดเด่นของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงาน โครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และ การส่งเสริมสุขภาพ
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ สุปรียา ตันสกุล
รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และนักวิชาการสาธารณสุข
2. นักสุขศึกษา นักส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงานโครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพของ หน่วยงานในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน/องค์กรเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดและวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข มีสมรรถนะการพัฒนาระบบสุขภาพ มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมทั้งการทำงานวิจัยด้านสาธารณสุขได้
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.ทพ. สุทธิ เจริญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริณธิ์ กิตติพิชัย
อาจารย์ ดร.ทพ. ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารงานสาธารณสุข
2. ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
3. นักวิชาการและนักวิจัย ด้านสาธารณสุข ๔. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล (ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.ทพ. สุทธิ เจริญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริณธิ์ กิตติพิชัย
อาจารย์ ดร.ทพ. ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้บริหารงานสาธารณสุข
2. ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
3. นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
4. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม Download PDF
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศีล (ประธานหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
รองศาสตราจารย์ พักตร์พิมล มหรรณพ
รองศาสตราจารย์ กุลยา นาคสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้บริหารงานสาธารณสุข
2. ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
3. นักวิชาการและนักวิจัย ด้านสาธารณสุข
4. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
.............................................................................................................................................................................................................................