ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่
และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
"วินเทจปาร์ตี้ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ รับปีจอ"

ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 7.30 - 9.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

และงานเลี้ยงปีใหม่ เวลา 11.00 - 14.00 น.
ณ หอประชุมราชพฤกษ์

กำหนดการ

 
   

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
(Nutrition for Health and Anti-Aging)
รุ่นที่ 4/2561
(หลักสูตรปรับปรุง) จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดอบรม
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 4, 11, 18, 25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561
สถานที่จัดการอบรม
ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ภาคปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการอาหาร อาคาร 7 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
(วิทยาเขตพญาไท ติดรพ.เด็ก ตรงข้ามรพ.พระมงกุฎฯ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-354 -8539
หรือ ผศ.ดร.เอกราช บารุงพืชน์ LINE ID: @nutritionmahidol
อีเมล์ abnutrition@yahoo.com

รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรม

 
   

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง

อนาคตสังคมไทย : สาธารณสุขในมิติต่าง ๆ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมฟังบรรยาย

 
   

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม

โครงการเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

เชิญร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า "คุณภาพดี ราคาถูก"
ตลาดนัดสร้างสุข ครั้งที่ 36
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิสิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
"อบรมการใช้งานโปรแกรม PH HR E-form
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 7305 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ยินดีต้อนรับ
ท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ)
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.15 - 12.00 น.
ณ  ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน แสดงความยินดี
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ในโอกาสได่รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บนเส้นทางสู่...ศาสตราจารย

 
   

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
บุคคลทั่วไป ระดับปริญญา 199 ทุน

ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ocsc.go.th/scholarship

 
   

กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2561

ดูรายละเอียด

 
   

ฟังการแถลงนโยบายการบริหาร และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ
กับคณบดี และทีมบริหาร
Meet the Admin. Team
เป้าหมาย ความสำเร็จ และความก้าวหน้าของคณะฯ อยู่ในมือท่านทุกคน
เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชัน 5
อาคารเทพนม เมืองแมน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟส์

 
   

วารสารสาธารณสุขศาสตร์
ปิดรับต้นฉบับชั่วคราว
ระหว่าง วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560
เนื่องจาก TCI ปิดปรับปรุงระบบ
และจะเปิดระบบรับต้นฉบับอีกครั้ง
ใน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 
   

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
พิธีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙: ตามรอยพระราชา
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการ

 
   

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Intensive MU Grad Test
สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ MU GRAD TEST
และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน
Meet the Deans

ร้อยเรื่องราวการบริหารงาน ปี 2558-2560
สู่ Startup การบริหารยุค 4.0 ปี 2561-2564

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

กำหนดการ

 
   

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์, อาคาร 5, อาคาร 2
และลานจอดรถร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์
และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 
   

ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านร่วมงาน
มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ๖๐
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น ๒
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

 
   

ขอเชิญร่วมพีธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความยินดี
Professor Susan R. Woskie
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

ดูกำหนดการ

 
   

ขออภัย ขอปิดรับสมัครการอบรม
เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

วันจันทร์ที่ 18 กันยายาน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย งานวิจัยและวิชาการ โทร. 1127, 1412

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
"จากร่มราชพฤกษ์...สู่โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน"
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 - 5 เมษายน 2561

จัดโดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 25560 เวลา 7.30 - 16.00น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 7
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 - 5 เมษายน 2561

จัดโดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ร่วมกับ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 
   

คณะทำงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


เรื่อง “การออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร”

วันพฤหัสที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
   

ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ ๗


ดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

 
   

ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น.
ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการ

 
   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล
ตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล" ครั้งที่ 3


วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 354 8525
จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
|| ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

 

 
   

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ โถงอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 1 และห้องเธียเตอร์ ชั้น 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 

 
   

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง
Development and health benefits of Monascus  pigments and water-soluble components from red mold rice

Assoc.Prof.Dr.Shinjiro Tachibana
Department of Bioscience and Biotechnology (Field of Fermentation and Life Science), University of the Ryukyus (Okinawa, Japan)

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4) ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
   

กำหนดการการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 (ฝึกซ้อมย่อย)
สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 2

ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560
"รวมพลัง ร่วมสร้างบัณฑิตสาธารณสุข ยุค 4.0"
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 08.15-16.30 น.
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 
   

ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมต้อนรับและพร้อมรับการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

กำหนดการ | รายนามคณะกรรมการฯ

 
   

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
MUPH Bowling 2017
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ บลูโอริธึ่ม แอนด์ โบว์ล
ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามแควร์ กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.45 - 13.30 น.

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
   

ขอเชิญศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมงาน
"คืนสู่เหย้า ชาวสโมฯ สา'สุข"
ก่อตำนาน สานพลัง สร้างสรรค์สโมสรราชพฤกษ์ สู่สังคม
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-20.00 น.
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/Dk5cvK
กำหนดการ

 
   

ขอเชิญพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน และผู้สนใจร่วม
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง
"มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน : บทบาทพยาบาลเวชปฎิบัติ"
ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
จัดโดย ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 7
10 พฤศจิกายน 2560 - 5 เมษายน 2561
ณ ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
   

ขอเชิญ บุคลากร & นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
เว็บ Responsive แบบง่ายๆ ด้วย Dream Weaver
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404
อาคาร 7 ชั้น 4
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/Co3lsv

 
   

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การจัดการการศึกษาดูงานต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 13:00-15:30 น.
ณ ห้องเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ (Community Health System Driven: Pathways to Health Equity and Sustainability)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: เว็บไซต์ภาควิชาอนามัยชุมชน

 
   

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนา
ประจำปีการศึกษา 2559 (พ.ศ. 2560)
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนา สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์: 
เมื่อคนไทยเชื่อใจโซเชียลมากกว่าหมอ 
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 
เริ่มกิจกรรมเสวนา 09.00 - 12.00 น. 
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถึ เขตพญาไท 
สอบถามและสำรองที่นั่ง : โทร. 02-201-6000 ต่อ 6710, 6711
ดูรายละเอียด

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ...ตรวจสุขภาพประจำปี
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.00 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)
ดูรายละเอียด

 
   

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๔๐ น.
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดูกำหนดการ

 
   

บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม Intensive MU GRAD TEST
สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ MU GRAD TESTE
และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

รับสมัคร: 10 - 31 พฤษภาคม 2560
ค่าลงทะเบียน: 1,900 บาท (ชำระภายใน 3 วัน)

สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 221-222
www.grad.mahidol.ac.th

 
   

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง สุขภาพยุคดิจิตัล: การวิจัยและพัฒนา
(Digital Health: Research and Development)

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำรองที่นั่ง : หน่วยประสานงานหลักสูตร ส.ด. โทร 02 354 8543-9 ต่อ 7405

 
   

โครงการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมและการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย”
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/7KYKPQ

 
   

โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการอ่านงานวิจัยตีพิมพ์และการสังเคราะห์ทางสถิติ”
ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/ibwZbC

 
   

International & Thai MPH Homecoming 2017
Wednesday, 24 May 2017 / 6 PM
Faculty of Public Health, Mahidol University

Registration Online: https://goo.gl/BRlal0

 
   

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
เรื่อง "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0"
ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ www.hepa.or.th

 
   

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 69 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ดูกำหนดการ

 
   

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมส่งคณาจารย์และนักศึกษา ออกเดินทางสู่พื้นที่ฝึกปฎิบัติงานฯ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เข้าสู่เว็บไซต์การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

 
   

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ลีรา กิตติกูล
ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล
- โปสเตอร์ ชื่อ "3 วิ" ขนาด A3
- ประกวดโลโก้ค่านิยม MUPH

รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 เมษายน 2560
ประกาศผล 28 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับนักศึกษาโท-เอก ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560 (รอบที่ 2)
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก

 
   

For MPH Alumni: 
You are cordially invited to join the MPH Preconference and Homecoming Dinner 24 May 2017
Registration Online

 
   

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย"
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30-10.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์
กำหนดการ

 
   

The 1st APACPH Bangkok Region Conference
and The 8th International Public Health Conference
toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030

Enter Site

 
   

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามค่านิยม MUPH กิจกรรม สุข..สัญจร
ภายใต้โครงการ "หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข"
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

Test of English for International Communication (TOEIC)
with Mr. Tomas McManamon
Wednesdays 1:30 to 3:30 pm ROOM 7518
15 February 2017: Listening Comprehension
22 February 2017: Reading Comprehension
01 March 2017: Results and Future Study

Deadline to register: 10 February. Please register at
ABDUL.MAT@mahidol.ac.th International Affairs Unit Room 1416
(02) 354 8529

 
   

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2558 - 2559 (แยกแต่ละอาคาร)
ดูรายละเอียด

 
   

Announcement The 8th International Public Health Conference and
The 1st APACPH Bangkok Region Conference Towards Achieving
Sustainable Development Goals, 2030
Read More

 
   

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น.ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยประชาสัมพันธ์) โทร. 0 2354 8543 # 1105
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญ บุคลากร & นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 60 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Power point
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 60 ออกแบบ Poster นำเสนอผลงานด้วย Adobe illustrator
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
สมัครออนไลน์ https://goo.gl/3BrFdv

 
   

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
กำหนดการ วันที่ 2 (ภาคทฤษฎี) รับจำนวนไม่จำกัด
และ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคปฎิบัติ)
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

 
   

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฎิบัติ เรื่อง...
นโยบายการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร และการออกแบบ มคอ.2 ของหลักสูตรตามหลักการ
Outcomes Based Education (OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5
อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

 
   

ค่ายยุวชนสาธารณสุข HEALTH CAMP 12
ตอน HEALTH ME! HERO. ยอดมนุษย์ พิทักษ์สุขภาพ

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ดูรายละเอียด

 
   

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC
ระยะเวลาอบรม 6-27 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

โครงการ Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม เรื่อง
การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

 
   

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๙ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑
อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

กําหนดการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559
ดูกำหนดการ

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2560
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม
โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย รุ่นที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 15, 12, 19, 26 และ 2 เมษายน 2560
ณ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและใบสมัคร

 
   

ขอแสดงความยินดี แด่.. นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน
นักศึกษา สด. (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัย: Cerebos Award 2016
ในการประชุมวิชาการ Cerebos Award Conference 2016
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ดูเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญ ประธาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑื AUN-QA"
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

 
   

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
Asia-Pacific Youth Exchange 2017

ดูรายละเอียด Thai | Eng

 
   

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ "รัชกาลที่ ๙"
กำหนดการกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
กำหนดการ

 
   

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชพฤกษ์
กำหนดการ

 
   

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๐
การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา
Computer application in research and analysis Epidemologic studies
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม. - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๓๐๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 
   

รับสมัครระบบมหิดลรับตรง 1-30 พย. 59
Undergraduate Directadmission
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รายละเอียด

 
   

PhD full scholarship
The Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health. is pleased to announce
a PhD full scholarship to pursue your study in our PhD program in Environmental Technology
Contact Assistant Professor Dr. Sarawut Thepanondh
Via his email: sarawut.the@mahidol.ac.th
Read More

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง