ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแด่
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558
"ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู"
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอเชิญชวนชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์, อาคาร 5, อาคาร 2 และ
ลานจอดรถร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 
   

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
"วันมหิดล"
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 07.00 - 10.00 น.
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอเชิญร่วมงาน
มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น ๒
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร ๖)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการและรายชื่อผู้เกษียณฯ

 
   

ขอเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ลงบันทึกข้อมูลหลักสูตรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง
การชี้แจงการบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม
โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
วันอาทิตย์ีที่ 25 กันยายน 2, 9, 16, 30 ตุลาคม และ 13 พฤศจิกายน 2559
ณ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว. ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรม
แนะนำทุนวิจัย สกว. ชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovation House"
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"การบันทึกแบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง/2 ในระบบออนไลน์"
วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7402 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
"จากร่มราชพฤกษ์...สู่โกลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน"
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 
   

ขอเชิญ...อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม..
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
"ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธาบูชาครู"

ดูรายละเอียดและกำหนดการ

 
   

สโมสรบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการ
การวางแผนการเงินและการลงทุนระยะยาว
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1
ลงทะเบียนได้ที่ ห้องสโมสรบัณฑิตศึกษา อาคาร 7 ชั้น 3 โทร. 085 9280885

ดูรายละเอียด

 
   

โครงการประกวดภาพชุด
"ศาลายาวิถี" (Salaya Life)
ชิงเิงินรางวัลมูลค่า 126,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
วันที่ 1 กันยายน 2559

ดูรายละเอียด

 
   

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอเชิญอาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม
การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
การสนับสนุนการร่วมทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาในภาคเอกชน/อุตสาหกรรม
โจทย์วิจัยและความร่วมมือจากภาคเอกชน/อุตสาหกรรม
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดแจ้งรายชื่อได้ที่ งานวิจัยและวิชาการ โทร. 1127, 7404

 
   

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา 
นางสาวโปรดปราน ทาศิริ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น”
ในรูปแบบโปสเตอร์ และ popular vote 1 รางวัล จาก 101 โปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ
“โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  
ชื่อโครงการ การพัฒนาเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รีมังสวิรัติที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาการกลืน โดยมีผู้วิจัยคือ นางสาวโปรดปราน ทาศิริ ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์  สมบูรณ์ปัญญากุล 
ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศล

 
   

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา 
นางสาววรธร ป้อมเย็น ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น”  
ในงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  ชื่อโครงการ การลดค่าดัชนีน้ำตาลในขนมกลีบลำดวนโดยใช้

ข้าวกล้องสินเหล็กและแป้งลำข้าว โดยมีผู้วิจัยคือ นางสาววรธร ป้อมเย็น  
ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์  สมบูรณ์ปัญญากุล  ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศล

 
   

โครงการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง
"การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ"
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

โครงการอบรม “AUN - QA สำคัญอย่างไรกับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์”
วันที่ 1 กันยายน 2559เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม  เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน
ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙อ เวลา ๐๗.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีฟ้าร่วมในพิธี

 
   

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2559
ดูภาพกิจกรรม

 
   

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม เรื่อง
การตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

You are cordially invited to attend
“Global Environmental and Occupational Health Seminar”

at Building 5, 5th floor, Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand
Hosted by CWEND & GEOHealth Hub and Faculty of Public Health, Mahidol University
9-10th August 2016

 
   

ขอเชิญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ต้อนรับนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 3559 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

 
   

กําหนดการการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๑ (ฝึกซ้อมย่อย)
สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ห้องเธียเตอร์ชั้น ๒
ดูกำหนดการ

 
   

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง
งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

โครงการอบรม "การบริหารจัดการมาตรฐานในการปฎิบัติงาน"
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

 
   

ประกาศ กำหนดการประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 3/2558
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา PHNU 307, PHNU 459 ได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2559
เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอน

 
   

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ
ระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS District Health System
กลไกสู่ความสำเร็จจากนโยบายสู่การปฎิบัติ

พบกับ...ผู้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของไทย
พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผอ.รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ฟรี ที่
คุณไพรินทร์ สีน้ำอ้อม โทร. 087-9949297 หรือ
คุณศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน์ โทร. 091-7390788
E-Mail: phad58_mu@hotmail.com

 
   

คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
รับนักศึกษาระดับปริญญาโท (Manuscript Clinic)

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องรับรอง 1202 ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจ
สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าทางอีเมล์
โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร/สาขา
(กรณีมีร่าง Manuscript แล้วให้แนบไฟล์มาด้วย)
ส่งมาที่ E-mail: sasiluck.boo@mahidol.ac.th
หรือติดต่อ คุณศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ
งานวิจัยและวิชาการ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4 โทร 1127, 7404

 
   

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมการอบรม
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: จากแนวคิดและทฤษฎี สู่การปฎิบัต

Transformative Education : from concept & theory to practice
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำรองที่นั่งได้ที่ : นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร โทรศัพท์ 7309
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ชั้น 2
จัดโดย สโมสรบัณฑิตศึกษา สนใจติดต่อ 085-928-0885

 
   

ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
พร้อมใจกัน สวมเสือสีแสด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลัยลักษณ์
อัคราชกุมารี เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรฎาคม

 
   

ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 07.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)
ดูรายละเอียด

 
   

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วัน/เวลา/สถานที่
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี "แป๊บสเมียร์"
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแบบรูบิค RUBRICS EVA LUATION
โดย อาจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำรองที่นั่งได้ที่: นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร โทร. 7309
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แสดงความจำนงในการเข้าอบรมในหลักสูตรภายในวันที่
1 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ

 
   

การประชุมวิชาการ "อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6" เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โปสเตอร์ หนังสือเชิญประชุม ประกาศและเชิญชวนเสนอบทความวิจัย เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

 
   

ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๗ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้ารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารจรัสยามะรัต (อาคาร ๔) รุ่นที่ ๖ ห้อง ๔๕๐๙ และรุ่นที่ ๗ ห้อง ๔๕๐๔  โดยเตรียมหลักฐาน คือ ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจร่างกาย Chest X-Ray, Hepatitis B, Fasting Blood Sugar, Total Cholesterol, HDL, LDL Trilyceride
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 
   

ประกาศ รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 และกำหนดการจัดสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3407 (ชั้น 4) อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำบัตรประจำตัวสอบ/บัตรที่ราชการออกให้ และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ มาในวันสอบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 
   

การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขสำหรับงานวิจัยโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด แผ่นพับ

 
   

ขอเชิญส่งผลงานและงานวิจัยนเสนอในงาน "The 1st MUPH poster symposium"
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน องค์ความรู้ และงานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 
   

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการศึกษาอบรมระยะสั้น 
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย”
(หลักสูตร 4 เดือน)  รุ่นที่ ๖  วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
และ  รุ่นที่ ๗  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
จัดโดย  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ  กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์   
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ใบสมัคร แผ่นพับ

 
   

สมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง "ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21"
วันศุกรที่ 8 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
รายละเอียด

 
   

2nd Asia Pacific Amnis Imaging Cytometry Research Sysposium
11 - 13 May 2016, Bangkok Mahidol University
Faculty of Public Health Level 4, Building 5
SEE ALL

 
   

ชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 14 "ไขประเด็นร้อน: หวาน มัน เค็ม กับ NCDs"
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม รายละเอียด แบบฟอร์มลงทะเบียน

 
   

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ใน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"เทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
วิทยากรรับเชิญ Dr.Ann Torugsa Australian Innovation Research Center University of Tasmania
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6
อาคารสาธารณสุวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดแจ้งรายชื่อได้ที่ งานวิจัยและวิชาการ โทร.1127, 7404
ดูรายละเอียด

 
   

Bike for Body & Beauty (เทคนิคสำหรับมือใหม่หัดปั่น)
23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
วิทยากร คุณอรุณภา พาณิชจรูญ (แหวนแหวน)
ดูรายละเอียด

 
   

Knowledge Management กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กินขนม ระดมสมอง"
โดย คณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (KM)
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

 
   

คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
รับนักศึกษาระดับปริญญาโท (Manuscript Clinic)

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องรับรอง 1202 ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าทางอีเมล์
โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร/สาขา (กรณีมีร่าง Manuscript แล้วให้แนบไฟล์มาด้วย)
ส่งมาที่ E-mail: sasiluck.boo@mahidol.ac.th หรือติดต่อ คุณศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ
งานวิจัยและวิชาการ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4 โทร 1127, 7404

 
   

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน คนละ 100 บาท
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "60 ปี ภาควิชาโภชนวิทยา" ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่บัญชี 254-205164-0
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-354-8539

 
   

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7
ผู้เข้าร่วมอบรม: เลขานุการคณะ หัวหน้างาน และเลขานุการภาควิชาหรือผู้แทน
หมายเหตุ : ขอให้ท่านนำ file แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

 
   

ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน (Performance Agreement)
ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลปีงบประมาณ 2559
ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-09.45 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 
   

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
Ozone Pollution : Status & Its Health Effect
โดย Prof.Dr.Richard Kamens (University of North Carolina, USA)
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 2234
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ดูรายละเอียดและกำหนดการ

 
   

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx
ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ร่างฉบับที่ ๓) อย่างเป็นระบบ
รุ่น ๑ คณะกรรมการประจำคณะและประธานหลักสูตร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารเทพพนม เมืองแมน ชั้น ๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รุ่น ๒ หัวหน้างานและสายสนับสนุนประจำหลักสูตร
ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารเทพพนม เมืองแมน ชั้น ๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดูกำหนดการ

 
   

Workshop on PBL in public health education
by Prof. Sung, from CMU, Taiwan
on 3 Feauary, 2016 at 13.00:15.30 pm. Building 5, 4th floor
Faculty of Public Health, Mahidol University.

 
   

ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
AUN-QA: Criteria 1, 3 & 5 เพือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
วันจันทร์ที 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ: ทุกหลักสูตรโปรดนำเอกสาร มคอ.2 และ มคอ.3 (หรือ มคอ.4)
เพือประกอบการปฎิบัติการจัดทำ ELO และ Course Alignment

 
   

ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจง แนวทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง งานบริหารการศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โทร.7801
รายละเอียด