วิจัย

วิจัยสู่นวัตกรรม

"Happetite เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง"

นวัตกรรมอาหาร Happitite เครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วย เนื่องจากผลข้างเคียงของการรักษา ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อยากอาหารลดลง ผลงานฉายแววจากนักศึกษา ม.มหิดล

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

ที่มา : We Mahidol

"น้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำ โปรตีนสูง"

ลองมาดูงานวิจัย "น้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำ โปรตีนสูง" ของนักศึกษา ม.มหิดล คิดค้นน้ำปลาสูตรลดโซเดียม โดยใช้น้ำผักสะทอน น้ำปรุงรสประจำท้องถิ่นของชาวเลย มาเป็นส่วนผสมในการช่วยลดปริมาณโซเดียม โดยที่ยังคงรสชาติความอร่อย เค็มนัว สบายไต แล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ถูกใจผู้บริโภคไหม มาดูกัน คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

ผลงานวิจัย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา

ที่มา : We Mahidol

TSRI CONGRESS 2019 ก้าวทัน "เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" ด้วยงานวิจัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 (TSRI CONGRESS 2019) ก้าวทัน "เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" ด้วยงานวิจัย โดยมีคุณเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับทิศทางงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวเปิดงาน และปาฐกถานำ เรื่อง "Disruptive Technology for World Society" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้สูงอายุ" ผู้ทำวิจัย : นางสาวณฐกมล ผดาเวช นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศึกษาแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "สมบัติเชิงหน้าที่ของเบอรี่ไทยเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มคีเฟอร์จากเบอรี่ไทยสำหรับผู้สูงอายุ" ผู้ทำวิจัย : นางสาวเนตรนภา อุ่นทิ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยภายในงานมีผู้บริหาร สื่อมวลชน และผู้ใส่ใจสุขภาพให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยฯ เป็นจำนวนมาก

งานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน"

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ พร้อมทีมบริหาร คณบดี รองคณบดี และทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในงานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน" หัวข้อเรื่อง "การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล : การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมของชาติ" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
"Happetite" โดยนางสาวพรพิมล นันท์ธนะวานิช นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาโภชนวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงาน "Novel sodium reduced blended fish sauce from fish sauce and Sa-Thorn (Millettia luecantha Kurz) leave liquid" โดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาโภชนวิทยา สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ที่ปรึกษา ผลงาน "เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดของผู้สูบบุหรี่และเครื่องนวดกดจุดเท้าเลิกบุหรี่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และ ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ทีมงานวิจัย ผลงาน "เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอยางต่อเนื่องสำหรับการกายภาพบำบัดที่บ้าน โดย อาจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผลงาน "อาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา จากนั้นชมบูธแสดงผลงานนวัตกรรม และถ่ายภาพร่วมกัน
ประสานงาน / จัดโดย : สถาบันคลังสมอ งของชาติ และ งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์