หน้าหลัก >Sustainable Development Goals (SDGs) >เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable cities and communities

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable cities and communities

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

--

กิจกรรม / โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนา Health Literate Faculty ที่ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and Healthy District เพื่อเป็น Interprofessional Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการประกวดมุมสวย ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ สิงหาคม 2562
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2561

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรม "ชุมชนวัดมะกอกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ-ขยับวันละนิด ต้านภัยยาเสพติด พลิกชีวิต พลิกชุมชน"
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ 25 พฤศจิกายน 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ตำรวจนครบาลพญาไท
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนชุมชนวัดมะกอก และนศ.กศน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Conference / Meeting

งานสัมนา/Conference

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมนา/Conference การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2019 (APACPH 2019) : SDGs in Reality
ที่มาและความสำคัญ -
หัวข้อในการสัมมนา -
สถานที่จัดงาน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ร่วมจัด University of Hawaii, Mahidol University, University of Philippines, Peking Medical University, National University of Singapore
บทบาทของหน่วยงาน -
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 20-22 พฤศจิกายน 2562
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ