เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

คณบดี
chanuantong.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช

รองคณบดี
ktharadol@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
pimsurang.tae@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
chakrit.hir@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
tsilawan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา
duangjai.mal@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
angsana.boo@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
orawan.kae@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
chukiat.viw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
charuwan.tad@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
tawee.sai@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
arpaporn.pow@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
sukhontha.sir@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tawach.pre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
manirat.the@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
phitaya.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sarawut.the@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
chanuantong.tan@mahidol.ac.th

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
patcharaporn.ker@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sopa.chi@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
malinee.som@mahidol.ac.th

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

ภาควิชาชีวสถิติ
vanvisa.sre@mahidol.ac.th

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำ

นางนภาพร ม่วงสกุล

จากสำนักงานคณบดี
napaporn.mua@mahidol.ac.th

นางยุพดี รักษ์มณี

จากภาควิชา
yupadee.rak@mahidol.ac.th