เกี่ยวกับเรา

สภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า

ประธานสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล

รองประธานสภาอาจารย์

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

เลขาธิการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล

กรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ชะนะมา

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.ประสงค์ กิติดำรงสุข

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

กรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.อัจฉรา วรารักษ์

กรรมการสภาอาจารย์