เกี่ยวกับเรา

สภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล

ประธานสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

รองประธานสภา

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

เลขาธิการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ชะนะมา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

กรรมการ

อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง

กรรมการ

อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน

กรรมการ