เกี่ยวกับเรา

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
chukiat.viw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
charuwan.tad@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
tawee.sai@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
arpaporn.pow@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
sukhontha.sir@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tawach.pre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
manirat.the@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
phitaya.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sarawut.the@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
chanuantong.tan@mahidol.ac.th