เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์

ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน: ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ (VISION): เป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564

พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ
2. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรมจัดการบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ

ค่านิยม (CORE VALUE):
M MASTERY รู้แจ้ง รู้จริง
U UNITY & UNIQUENESS น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันดียวกัน มีอัตลักษณ์
P PUBLIC MIND จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสำนึกส่วนรวม
H HAPPINESS & HEALTHY ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY):
ยุทธศาสตร์ที่ 1 RESEARCH AND INNOVATION
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ACADEMIC AND ENTERPRENEURIAL EDUCATION
ยุทธศาสตร์ที่ 3 POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ACADEMIC SERVICES
ยุทธศาสตร์ที่ 4 MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE ORGANIZATION