เกี่ยวกับเรา

สภาบุคลากรสายสนับสนุน

นางนภาพร ม่วงสกุล

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนจากสำนักงานคณบดี
ประธานสภา

นางสาวปุณณภา ระวานนท์

ผู้แทนจากภาควิชา
รองประธานสภา

นางสาวปาริฉัตร บำรุงศรี

ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
เลขาธิการสภา

นางยุพดี รักษ์มณี

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนจากภาควิชา
กรรมการ

นางสาวศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
กรรมการ

นายวรวุฒิ ตรีชั้น

ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
กรรมการ

นางวินิจ คำผา

ผู้แทนจากภาควิชา
กรรมการ

นางรัญจวน เดชไทย

ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
กรรมการ

นายผาสุช เลิศงาม

ผู้แทนจาก OPHETS
กรรมการ