เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน: ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ (VISION): เป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2564

พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ
2. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรมจัดการบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ

ค่านิยม (Core Value)

M MASTERY
รู้แจ้ง รู้จริง

U UNITY & UNIQUENESS
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัตลักษณ์

P PUBLIC MIND
จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสำนึกส่วนรวม

H HAPPINESS & HEALTHY
ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

1Strategy 1
RESEARCH AND INNOVATION

2Strategy 2
ACADEMIC AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION

3Strategy 3
POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ ACADEMIC SERVICES

4Strategy 4
MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE ORGANIZATION