บรรยากาศในคณะ

โรงอาหาร/ตลาดนัด


โรงอาหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 1 เปิด จ.-ศ. เวลา 07.00 - 14.00 น.


โรงอาหารสวัสดิการ อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) ชั้น 2 เปิด จ.-ศ. เวลา 07.00 - 14.00 น.


ตลาดนัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด จ.-ศ. เวลา 07.00 - 14.00 น.