บรรยากาศในคณะ

หอประชุมราชพฤกษ์

หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2560) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานจัดเลี้ยง กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ รวมถึงเปิดให้เป็นพื้นที่ให้เช่าจัดงานเลี้ยงหรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับบุคคลภายนอกด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-8543-9 ต่อ 1104, 1112, 1199