การเดินทาง

Shuttle Bus

ตารางเวลาให้บริการรถ Shuttle Bus (รับ - ส่ง บุคลากรและนักศึกษา)
ศาลายา (Bus terminal) – คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับ เวลา รถหมายเลข ถนนที่ผ่าน พนักงานขับรถ
1 6.15 หมายเลข 7 ปิ่นเกล้า นายเอกพล อินทนัย
2 11.00 หมายเลข 7 ปิ่นเกล้า นายเอกพล อินทนัย
3 16.55 หมายเลข 7 ปิ่นเกล้า นายเอกพล อินทนัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - ศาลายา (Bus terminal)
ลำดับ เวลา รถหมายเลข ถนนที่ผ่าน พนักงานขับรถ
1 7.30 หมายเลข 7 สะพานกรุงธน นายเอกพล อินทนัย
2 12.00 หมายเลข 7 สะพานกรุงธน นายเอกพล อินทนัย
3 17.45 หมายเลข 7 สะพานกรุงธน นายเอกพล อินทนัย