บรรยากาศในคณะ

ห้องพักนักศึกษา (Student lounge)

สถานที่
อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4 ชั้น 3)

เวลาเปิด-ปิด :
จันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น.
สำหรับช่วงสอบ (08.00-20.00 น.) ช่วงวันที่ 7-24 สิงหาคม

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ แขวนบัตรนักศึกษาขณะอยู่ในสถานศึกษา
รณรงค์นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ