บรรยากาศรอบข้าง

ชุมชน

ชุมชนหน้าวัดมะกอก

ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535
ชุมชนตั้งอยู่ที่ ข้างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯ ราชวิถี 18 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง
ชุมชนหน้าวัดมะกอก มีประชากรชายจำนวน 366 คน และประชากรหญิงจำนวน 404 คน รวมเป็น 770 คน
ชุมชนหน้าวัดมะกอก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนหน้าวัดมะกอก มีกรรมการชุมชน - คน


ข้อมูลจาก: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร