การเดินทาง

รถจักรยานยนต์

จุดให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) มีอยู่รอบบริเวณพื้นที่ 3 คณะ (คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) หลายจุดด้วยกัน ได้แก่ หน้าปากซอยราชวิถี 1, หน้าปากซอยโยธี, หน้าตึกโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้าตึกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็นต้น