>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

มุ่งให้การศึกษาโดยประยุกต์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการบริหารงานสาธารณสุข เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการจัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขศึกษา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การเป็นวิทยากร
โอกาสการทำงาน :นักวิชาการสุขศึกษาหรือนักส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานสุขศึกษา งานสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา และนักปฏิบัติการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล องค์กรและชุมชน ฯลฯ นักฝึกอบรม และวิทยากร การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์ จัดรายการสุขภาพ สื่อมวลชน และในองค์กร นักการศึกษาพัฒนาชุมชน และการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน สาธารณสุข

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2640 9850
เบอร์ภายใน : 1108, 3702

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์งานบริหารการศึกษาฯ