หน่วยงาน

ภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) หลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข (เวชปฏิบัติ)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหลักสูตรแรกในประเทศไทย...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาจุลชีววิทยา

มีภาระกิจให้การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการสาธารณสุขด้านจุลชีววิทยาและโรคติดเชื้อ เพื่อสนองต้องการของสังคมมุ่งส่งเสริมวิชาการชั้นสูงและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการและมีจริยธรรม...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาชีวสถิติ

ให้บริการให้คำปรึกษา ด้านชีวสถิติ ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข มีคลินิกชีวสถิติทุกวันจันทร์บ่าย จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งด้านชีวสถิติ การวิจัย ระบบฐานข้อมูล และสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ภาควิชามีงานวิจัยทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ ภาควิชากำลังพัฒนาระบบ e-Health เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในเขตเมืองและชนบท...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

จัดการเรียนการสอน วิจัย ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การบริหารโรงพยาบาล และ บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข และในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) มีการให้บริการวิชาการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายสาธารณสุข ทั้งภายในประเทศ และ นานาชาติผลงานที่ ได้พัฒนาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Health Policy, Strategic Planning, Health Evaluation, PMQA, R&D, R2R, Tobacco Control, การบริหารโรงพยาบาล, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ เรามี Research Centre in Health Economics and Evaluation และ Academic Centre in New Public Health and System Management (NP&SM) เรามุ่งมั่นที่ จะพัฒนาการประยุกต์วิชาการด้านการบริหารสาธารณสุข ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยิ่งๆขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ เครือข่ายของพวกเรา ทั้งภายในประเทศ และ นานาชาติ...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกันโรคจากปรสิต ทั้งจากตัวเชื้อปรสิตเอง โฮสต์กึ่งกลาง และพาหนะนำโรค ซึ่งภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้น ภาควิชาฯให้ความสำคัญกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานสอน โดยดำเนินการสอนสาขาวิชาปรสิตวิทยา รวมถึงสาขาวิชากีฏวิทยา ให้แก่นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันอื่น ๆ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาโภชนวิทยา

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุข เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำ เสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติ รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา กับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาระบาดวิทยา

คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ให้บริการทางด้านการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรค ต่างๆ และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อแก่นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นอกจากนั้น ในการฝึกการพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ คณาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา ได้เป็นตัวจักรกลสำคัญในการปฏิบัติงานนี้สำหรับนักศึกษาของคณะ และคณะอื่นๆ (ในระยะ 3 สัปดาห์แรก) เพื่อบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนชนบท...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในเมืองและชนบท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตให้มีความรู้ครอบคลุมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับการ วางแผน การบริหาร การปฏิบัติ และการประเมินผล ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การควบคุมและจัดการมลพิษด้านต่างๆ อาทิ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษทางดิน มูลฝอยและมูลฝอยอันตราย ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรู้และสามารถจัดการเกี่ยวกับสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร สุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานที่ต่างๆ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค และสามารถใช้กระบวนการ วิจัยในการพัฒนางานและองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

เปิดทำการสอนมาเป็นเวลากว่า 60 ปี เป็นภาคีหลักของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จน ถึงปัจจุบัน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยเข้าด้วยกัน ในการที่จะตอบสนองต่อการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและการสร้าง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แบบจำลอง (pilot scale) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ ระบบสารสนเทศน์ทางภูมิศาสตร์(GIS) ที่สามารถใช้ในงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ในเชิงลึกอย่างครบถ้วน...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 ปัจจุบัน ได้เปิดสอนหลักสูตรสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท และเอกบัณฑิตที่จบออกไปเป็นผู้นำทางวิชาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ สร้างวิถีชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ นอกจากนี้ภาควิชายังทำวิจัยในการสร้างองค์ความร ู้ด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ และให้บริการวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาอนามัยชุมชน

ทำหน้าที่จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการสาธารณสุข ให้สนองตอบความต้องการของสังคมในระดับประเทศและภูมิภาค บนพื้นฐานการเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสอน วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยครอบครัว เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอนามัยครอบครัวที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของบุคคล ครอบครัว และสังคม ร่วมพัฒนาวิชาการ ร่วมสืบสานแนวทางสู่ภาพฝัน เน้นวิจัยครอบครัวสิ่งสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์ความสุขเพื่อครอบครัว...เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ที่มีศักยภาพในการวางแผน ตรวจสอบ ตรวจวัด และประเมินผลสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน...เข้าสู่เว็บไซต์