หน่วยงาน

สำนักงาน/ศูนย์วิจัย

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2529 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า "โครงการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท้องถิ่นต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมีเป้าหมายในการจัดบริการวิชาการ เพื่อเป็นการยับยั้งต้นเหตุของอุบัติภัยต่างๆ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (The Office of Public Health and Environmental Technology Services : OPHETS) จัดตั้งให้เป็นหน่วยบริการวิชาการของคณะฯ โดยรวมพลังอาจารย์ นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากทุกภาควิชา ในการพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่สังคมทั้งในระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดมา และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2552 ศูนย์ประยุกต์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Center for Health and Environment – Public Health Technological Service) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ในปัจจุบัน...

เข้าสู่เว็บไซต์ OPHETS

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Centre for Research and Development in Public Health and Environment Health Work : CRPHE) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านการวิจัยและพัฒนา เน้นการวิจัยพื้นที่และวิจัยประยุกต์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ มีการพัฒนาวิชาการร่วมกับท้องถิ่นและสถาบันในท้องถิ่น
 • ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม เน้นการบริการด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการฝึกอบรมระยะสั้นในระดับชาติและนานาชาติ
 • ด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกปฎิบัติงานภาคสนามร่วมกับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสูงเนิน มีอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบทเป็นสถานที่ปฎิบัติงานในส่วนงานต่างๆ โดยภายในตัวอาคารประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพัก และห้องอื่นๆ นอกจากนี้ภายในศูนย์วิจัยฯ ยังประกอบไปด้วยอาคารอื่นๆ เช่น เรือนรับรองและหอพักเรือนไม้ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวจำนวน 15 ไร่

  ที่อยู่: 30/1 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์: (044) 419559
  โทรสาร: (044) 419559
  Facebook: https://www.facebook.com/PHMUSUNGNOEN/
  Email: headphst@mahidol.ac.th