หน่วยงาน

สำนักงาน/ศูนย์วิจัย

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขึ้นในชื่อ "ศูนย์ปฎิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2529 เพื่อสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ "JICA" มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งต้นเหตุของอุบัติภัยต่างๆ และโรคที่เกิดจากประกอบอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" โดยมีนโยบายเพื่อจัดระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นศูนย์รวมของอาจารย์ นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการรวมพลังในการพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตราฐาน เพื่อให้บริการแก่สังคม ทั้งในระดับบุคคล
ปรัชญาการบริการ
"การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ"
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นนำในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตราฐานสากลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนไทย"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Centre for Research and Development in Public Health and Environment Health Work : CRPHE) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านการวิจัยและพัฒนา เน้นการวิจัยพื้นที่และวิจัยประยุกต์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ มีการพัฒนาวิชาการร่วมกับท้องถิ่นและสถาบันในท้องถิ่น
 • ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม เน้นการบริการด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการฝึกอบรมระยะสั้นในระดับชาติและนานาชาติ
 • ด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกปฎิบัติงานภาคสนามร่วมกับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสูงเนิน มีอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบทเป็นสถานที่ปฎิบัติงานในส่วนงานต่างๆ โดยภายในตัวอาคารประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพัก และห้องอื่นๆ นอกจากนี้ภายในศูนย์วิจัยฯ ยังประกอบไปด้วยอาคารอื่นๆ เช่น เรือนรับรองและหอพักเรือนไม้ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวจำนวน 15 ไร่

  ที่อยู่: 30/1 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์: (044) 419559
  โทรสาร: (044) 419559
  Facebook: https://www.facebook.com/PHMUSUNGNOEN/
  Email: headphst@mahidol.ac.th