หน่วยงาน

สำนักงานคณบดี

งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
02 354 8543-9 ภายใน 5103

งานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
02 644 6785, 02 354 8526 ภายใน 1102

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
02 644 4867 ภายใน 7305

เข้าสู่เว็บไซต์

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
02 640 9850 ภายใน 1108, 3702

เข้าสู่เว็บไซต์

งานบริหารเครื่องมือกลาง
02 354 8543-9 ภายใน 1334

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
02 640 9836 ภายใน 1103

งานบริหารทั่วไป
02 354 8543-9 ภายใน 1104, 1112, 1199

เข้าสู่เว็บไซต์

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
02 640 9835 ภายใน 1126

เข้าสู่เว็บไซต์

งานวิจัยและวิชาการ
02 354 8543-9 ภายใน 1127, 7404

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
02 644 6302, 02 354 8529 ภายใน 1105, 1116