คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา
   

 

หัวหน้างานบริหารการศึกษา

น.ส.วิไล กลัดพรหม 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

หน่วยส่งเสริมการศึกษา

น.ส.ศศิธร บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุณิสา  ปิติพงษ์สุนทร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หน่วยสารสนเทศการศึกษา

น.ส.สุนันทา ไตรภพ
ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
 

หน่วยบริการการศึกษาและประสานงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

น.ส.หนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

น.ส.จารุทรรศน์  ปั้นกาญจนโต
ตำแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษาและประสานงานหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร ส.ด.

น.ส.จิรายุส  สุทธินันตการ
ตำแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป

น.ส. สิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร
ตำแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป

หลักสูตร ส.ม.

น.ส.ปิยธิดา  เลิศพวงสุดา
ตำแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป
น.ส.กฤติญา  โฉมงาม
ตำแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป
นายเกียรติศักดิ์  อินทร์บุญ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยกิจการนักศึกษา

นางธัญญารัตน์ สุนทร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุกัญญา โควาวิเศษสุต
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543