คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

   

 

    ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

     ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2560)
   

Content 2
 
 
 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543