คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

เปิดสอน 5 สาขาวิชาเอก ดังนี้คือ
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
3. วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
4. วิชาเอกอนามัยชุมชน
5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

1. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

          มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเมืองและชนบท โดยผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐาน ความรู้ในการปฏิบัติ การบริหาร การวางแผน และการประเมินผลงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และทำการควบคุมจัดการมลพิษต่างๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานบำบัดและกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

โอกาสการทำงาน

        นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และ องค์กรส่วนท้องถิ่น

โอกาสศึกษาต่อ

        สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการ กำหนดอาหารตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการบริหารจัดการด้านการกำหนดอาหาร ให้เหมาะสมกับการเจ็บป่วย โดยดำเนินการบริการอาหาร ในสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารทั้งในระดับบุคคล สถาบัน และชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาโภชนาการโดยส่งเสริมป้องกัน ควบคุมกำกับ และประเมินผลการ ดำเนินโครงการโภชนาการ เพื่อให้ บุคคล ชุมชนมีภาวะโภชนาการที่ดี อันนำไปสู่ การมีสุขภาพ และคุณภาพ ที่ดีของประชาชน

  • โอกาสการทำงาน
  • นักกำหนดอาหารในฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการด้านโภชนาการในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอาหารใน
  • สถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน
  • นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนตลอด 
  • จนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
  • โอกาสศึกษาต่อ

         สาขาโภชนวิทยาสาขาโภชนศาสตร์ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เภสัชวิทยาด้านอาหารและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

มุ่งให้การศึกษาโดยประยุกต์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการบริหารงานสาธารณสุข เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการจัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขศึกษา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การเป็นวิทยากร

โอกาสการทำงาน
          นักวิชาการสุขศึกษาหรือนักส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานสุขศึกษา งานสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา และนักปฏิบัติการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล องค์กรและชุมชน ฯลฯ นักฝึกอบรม และวิทยากร การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์ จัดรายการสุขภาพ สื่อมวลชน และในองค์กร นักการศึกษาพัฒนาชุมชน และการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ

โอกาสศึกษาต่อ
          สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน สาธารณสุข

 

4. สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน

          มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินงานร่วมกับชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์อนามัยชุมชนวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ  จัดระบบเฝ้าระวังปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ พัฒนาระบบบริการอนามัยชุมชน ควบคุมกำกับงานและประเมินผลโครงการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นหลัก มีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยการสหสาขาวิชาการ

โอกาสการทำงาน
     นักวิชาการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐบาล เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรการพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพ และพัฒนาชุมชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานภาคเอกชนด้านสุขภาพ

โอกาสศึกษาต่อ
          สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โรคติดเชื้อ วิทยาการระบาด ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ พัฒนาสังคม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

          มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและความ ปลอดภัยของอาหาร ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ควบคุมการผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์การอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการประยุกต์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมีทางอาหารโภชนชีวเคมี การวิเคราะห์อาหาร การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพด้านอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร และการสุขาภิบาลด้านอาหาร

โอกาสการทำงาน
          นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เจ้าหน้าที่ในสายงานการผลิต การ ประกันคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผลิตการบริการอาหาร

โอกาสศึกษาต่อ
          สาขาเทคโนโลยีทางอาหารหรือวิทยาศาสตร์การอาหาร การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวเคมี หรือชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว พิษวิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)


          มุ่งให้การศึกษา การวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อลดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

โอกาสการทำงาน
          นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับ วิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานเอกชน เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง ภาคบริการ เช่น บริษัทระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ (BTS) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โอกาสศึกษาต่อ
          สาขาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย สาขาพิษวิทยา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543