คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ระดับปริญญาโท จำนวน 12 หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 หลักสูตร
1. วท.ม.(สศ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
     1. วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
     2. วิชาเอกโภชนวิทยา
     3. วิชาเอกอนามัยครอบครัว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 หลักสูตร
1. วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. วท.ม. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. วท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
5. วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
6. วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)(ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
7. วท.ม. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
     
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร
1. ส.ม. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ส.ม. (นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร
1. พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
     

 

 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543