Facilities

ชีวิตนักศึกษาในรั้วราชพฤกษ์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง? บรรยากาศภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นยังไง?

>สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

Shuttle Bus Service

บริการรถรับ-ส่ง time-shuttlebus

มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่ง บุคคลากร และนักศึกษา ระหว่างวิทยาเขตศาลายา พญาไท และบางกอกน้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Parking

- ผู้ที่มีบัตรจอดรถยนต์ที่ออกให้โดยคณะฯ สามารถแสดงบัตรทุกครั้งที่นำรถยนต์มาจอดภายในบริเวณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับผู้มาติดต่อหรือใช้บริการนวดแผนไทยประยุกต์ สามารถนำรถยนต์มาจอด ณ ลานจอดรถร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างอาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 20 คัน
- สำหรับวิทยากรและอาจารย์พิเศษ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานที่ท่านทำการสอนหรือบรรยาย เพื่อให้สำรองที่จอดรถล่วงหน้า จอดได้ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1)

ห้องพักนักศึกษา (Student lounge)

สำหรับให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมกลุ่ม หรือทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อื่น ๆ นอกเวลาเรียน

เวลาเปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
สถานที่ : อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4 ชั้น 3)

ห้องละหมาด (Muslim Prayer Room)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

เปิดบริการทุกวัน
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 9 ห้อง 906 (ห้องละหมาดชาย) และ 906/1 (ห้องละหมาดหญิง)

ศูนย์ออกกำลังกาย (PH-Fitness Center)

สถานที่ออกกำลังกายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 19.00 น.
ปิด : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
สถานที่ : ชั้น 11 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1)

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (Rajvithi Campus Library)

ตั้งอยู่ที่ : อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6-7
วัน-เวลาทำการ : เปิดภาค: จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.00 น. เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิด : อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์อาหาร (MUPH Canteen)

ศูนย์อาหารสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ตามหลักโภชนาการ และมาตรฐานความสะอาด ในราคาเป็นกันเอง

ตั้งอยู่ที่โถง ชั้น 1 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2)
เปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 15.00 น.

ตลาดนัด (Market Fair)

ตลาดนัดสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสินค้าหมุนเวียนทุกวัน อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สะอาด ปลอดภัย

เปิดให้บริการระหว่าง วันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 15.00 น.

Student Life@PH Mahidol