>คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th
0 2354 8528
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
chukiat.viw@mahidol.ac.th
0 2354 8530
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
charuwan.tad@mahidol.ac.th
0 2644 8833
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
tawee.sai@mahidol.ac.th, tawee.sai@mahidol.edu
0 2644 5130
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
arpaporn.pow@mahidol.ac.th
0 2354 8542
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
patcharanee.pav@mahidol.ac.th
0 2644 5130
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
sukhontha.sir@mahidol.ac.th
0 2354 8563
Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tawach.pre@mahidol.ac.th
0 2354 8525
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
manirat.the@mahidol.ac.th
0 2644 8999
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
chaiyanun.tan@mahidol.ac.th
0 2644 4069-70 ต่อ 106
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
phitaya.cha@mahidol.ac.th
0 2354 8536
Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
suphaphat.kwo@mahidol.ac.th
0 2354 8540
Curriculum Vitae (CV)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
angsana.boo@mahidol.ac.th
0 2354 8555
Curriculum Vitae (CV)
1 2 3