>คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
patcharaporn.ker@mahidol.ac.th
0 2354 8542

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
sopa.chi@mahidol.ac.th
0 2354 8540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
malinee.som@mahidol.ac.th
0 2354 8563

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
vanvisa.sre@mahidol.ac.th
0 2354 8530

นางนภาพร ม่วงสกุล

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำจากสำนักงานคณบดี
napaporn.mua@mahidol.ac.th
0 2354 8531

นางยุพดี รักษ์มณี

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำจากภาควิชา
yupadee.rak@mahidol.ac.th
0 2644 5130
1 2 3