WisdomHead

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2552

ณ ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลหนองตะไก้
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 1 กพ. ถึง 14 มีค. 2553

 counter
กระดานข่าว
 
 
Home
หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติความเป็นมาอำเภอสูงเนิน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
นพ.ณัฐ   นพ.ฉลาด นพ.ชัยยันต์
พื้นที่ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

 Admin’s Team

Team

Activities

01

Act

02

Act

03

Act

04

Act

05

Act

06

Act

07

Act

08

Act

09

Act

10

Act

11

Act

12

Act

13

Act

14

Act

15

Act

16

Act

17

Act

Steaming
วันปฐมนิเทศ 530205

ประมวลภาพ
การเตรียมการฝึกฯ
เดินทางถึงพื้นที่ และปฐมนิเทศก์

สนับสนุนวิชาการวันแรก
ประชุมสัญจร 510221
คณบดีเยี่ยมทีม 510222
ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
ประชุมหัวหน้าทีม
ปัจฉิมนิเทศน ์- เดินทางกลับ

Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

headphst@mahidol.ac.th
Last Update: Jan 31,2010
 

prasatkak

ปราสาทเมืองแขก ตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช ปราสาทเมืองแขกเป็นศาสนสถานแบบ ศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย มีปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศเหนือ ปัจจุบัน เหลือเพียงมณฑปด้านหน้าล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและคูน้ำคันดินอีกชั้นหนึ่ง มีซุ้มประตูทิศเหนือเป็นทาง เข้า-ออก นอกประตูซุ้มบนคันดินชั้นนอกสุด มีซากปราสาทขนาดย่อมอีกสองหลัง หน่วยศิลปากร ได้ทำการขุดแต่งปราสาทเมืองแขก ซึ่งได้พบทับหลังสลักลายตามแบบศิลปเขมรสมัยเกาะแกร์แปรรูป รวม ทั้งศิลาจารึกที่ถูกนำมาก่อเป็นฐานประตูซุ้มชั้นนอกสุด

Home  Up  NextStackedPage  PreviousStackedPage  NextPage  PreviousPage  FirstChildPage