WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ
ที่ออกฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

ชื่อ-สกุล

กำหนดปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบางแพ

ภาควิชาอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

16 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

21 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร

21 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง

21 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.อัจฉรา วรารักษ์

11 - 16 พฤษภาคม 2560

อ.นพ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ

16 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง

21 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2560

นางสาวนิภัทรา เทพนิมิตร

16 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

2 - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.กรวรรณ ยอดไม้

11 - 23 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาระบาดวิทยา

ผศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาชีวสถิติ

ผศ.ดร.จุฑาธิป  ศีลบุตร

21 - 29 เมษายน 2560

อ.ดร.ประสงค์  กิติดำรงสุข

30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาโภชนวิทยา

Dr.Carol Hutchinson

21 - 27 เมษายน 2560

อ.ดร.วศินา ทาเขียว

28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 

5 - 11 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ 

12 - 17 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดวงใจ มาลัย

18 - 23 พฤษภาคม 2560

ผู้ช่วยอาจารย์ สิริกัญญา โตรักษา

30 เมษายน - 23พฤษภาคม 2560

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 

21 - 29 เมษายน 2560

รศ.ธราดล เก่งการพานิช 

30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

11 - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.สุวรรณา มูเก็ม

21 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ดวงรัตน์ อินทร

21 - 29 เมษายน 2560

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส

30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

11 - 23 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

21 - 29 เมษายน 2560

รศ.ดร.สรา อาภรณ์

30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี

11 - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี

11 - 23 พฤษภาคม 2560

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

อ.ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี

21 - 29 เมษายน 2560

สำนักงานคณบดี

นายฉัตรชัย  ยกย่อง

16 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวิสุทธิ์  ดวงสว่าง

17 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

นายสมพันธ์  ศรสูงเนิน

17 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

อ.ศิริพร ศิริกัญญาภรณ์

21 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.อำไพ โสรส

21 - 29 เมษายน 2560

อ.สรญา แสนมาโนช

30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560

อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์

11 - 23 พฤษภาคม 2560

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field