WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

พื้นที่ฝึกภาคสนามฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 ถึงปัจจุบันฯ

ปีการศึกษา

สถานที่ฝึก

ผู้อำนวยการฝึก

2508

อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

อ. อำไพ วานิชเจริญธรรม

2509

อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  อำเภอจตุรพักตรพิมาน
และอำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ. อำไพ วานิชเจริญธรรม

2510

อำเภอพะเยา  จังหวัดเชียงราย

ศ.นพ.ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

2511

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ศ.นพ.ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

2512

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ศ.นพ. เทพนม เมืองแมน
รศ.นพ.ประวิทย์ สุนทรสีมะ

2513

อำเภอสีคิ้ว  และอำเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

ศ.นพ. เทพนม เมืองแมน
รศ.นพ.ประวิทย์ สุนทรสีมะ

2514

อำเภอห้างฉัตร  และอำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ศ.นพ. สมชาย สุพันธุ์วณิช

2515

อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ศ.นพ. สมชาย สุพันธุ์วณิช

2516

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2517

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2518

อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2519

จังหวัดอยุธยา  และจังหวัดใกล้เคียง

รศ.นพ.ประวิทย์ สุนทรสีมะ

2520

อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ศ.นพ. สมชาย สุพันธุ์วณิช

2521

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รศ.บุญยง  เกี่ยวการค้า

2522

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

รศ.บุญยง  เกี่ยวการค้า

2523

อำเภอสีคิ้ว และ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2524

อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2525

อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2526

อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์

2527

อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รศ.จิรพล วิบูลย์วัฒน์

2528

อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รศ.จิรพล วิบูลย์วัฒน์

2529

อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

รศ.จิรพล วิบูลย์วัฒน์

2530

อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

รศ.จิรพล วิบูลย์วัฒน์

2531

อำเภอจตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

อ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2532

อำเภอจตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

อ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2533

อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี

อ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2534

อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

อ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2535

อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

รศ.บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ์

2536

อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

รศ.ร่มไทร  กล้าสุนทร

2537

อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

รศ.บุญยง  เกี่ยวการค้า

2538

อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ผศ.วิวัฒน์  อังศุสิงห์

2539

อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.จุฑาพร  ทับเพ็ชร

2540

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.จุฑาพร  ทับเพ็ชร

2541

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.จุฑาพร  ทับเพ็ชร

2542

อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.จุฑาพร  ทับเพ็ชร

2543

อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ผศ.จุฑาพร  ทับเพ็ชร

2544

อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ผศ.จุฑาพร  ทับเพ็ชร

2545

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

รศ.อรนุช  ภาชื่น

2546

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

รศ.อรนุช  ภาชื่น

2547

อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2548

อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2549

อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2550

อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2551

อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2552

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรราชสีมา

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2553

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรราชสีมา

ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา

2554

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรราชสีมา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

2555

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรราชสีมา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

2556

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

2557

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

2558

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

2559

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field