WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

การเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และผู้บริหารในจังหวัดราชบุรีและอำเภอบางแพ
ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดท่าราบ และ โรงเรียนวัดเหนือบางแพ

 

อาหารเช้าที่กองอำนวยการฝึกฯ

P5080168

P5080164

P5080165

 

เข้าเยี่ยมจุดที่ 1
ศาลาวัดท่าราบ
นักศึกษานำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (5 ทีม)
ทีม 1 บ้านท่าราบ หมู่ที่ 7
ทีม 5 บ้านตาลเรียง หมู่ที่ 9
ทีม 8 บ้านท่าราบร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6
ทีม 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา หมู่ที่ 10, 11
ทีม 10 บ้านไผ่แบ้ หมู่ที่ 8

P5080171

P5080173

P5080174

P5080176

P5080177

P5080178

P5080179

P5080181

P5080182

P5080184

P5080185

P5080186

P5080187

P5080188

P5080189

P5080190

P5080191

P5080192

P5080193

P5080194

P5080195

เข้าเยี่ยมจุดที่ 2
โรงเรียนวัดเหนือบางแพ
นักศึกษานำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (๕ ทีม)
ทีม 2 บ้านบ้านไร่บางแพ หมู่ที่ 4
ทีม 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา หมู่ที่ 3
ทีม 4 บ้านบางแพเหนือ หมู่ที่ 1
ทีม 6 บ้านตลาดบางแพ หมู่ที่ 5
ทีม 7 บ้านบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2

P5080203

P5080205

P5080207

P5080208

P5080210

P5080211

P5080215

P5080219

P5080221

P5080215

P5080219

P5080221

P5080222

P5080223

P5080225

P5080226

P5080229

P5080230

P5080231

P5080234

P5080243

P5080244

P5080245

P5080254

P5080258

P5080259

P5080261

P5080264

P5080266

P5080267

P5080268

P5080270

P5080271

P5080272

P5080274

P5080275

P5080276

P5080277

P5080278

P5080279

P5080285

P5080286

P5080287

P5080289

P5080290

P5080291

P5080292

P5080293

P5080294

P5080295

P5080296

P5080297

P5080298

P5080302

P5080303

P5080304

P5080305

P5080309

 

การเลี้ยงขอบคุณ การสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 
ณ Cabbage & Condoms C&C) ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามฯ กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกภาคสนาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความรู้สึก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวแสดงความรู้สึก
นายอำเภอบางแพ กล่าวแสดงความรู้สึก

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวขอบคุณ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

P5080452

P5080314

P5080316

P5080318

P5080319

P5080321

P5080322

P5080323

P5080325

P5080326

P5080328

P5080329

P5080330

P5080331

P5080332

P5080339

P5080340

P5080342

P5080343

P5080344

P5080346

P5080348

P5080349

P5080353

P5080364

P5080365

P5080366

P5080370

P5080382

P5080375

P5080383

P5080385

P5080386

P5080387

P5080390

P5080391

P5080393

P5080398

P5080400

P5080403

P5080404

P5080405

P5080406

P5080407

P5080408

P5080409

P5080410

P5080411

P5080412

P5080414

P5080416

P5080422

P5080426

P5080427

P5080430

P5080431

P5080432

P5080433

P5080434

P5080435

P5080436

P5080437

P5080438

P5080439

P5080440

P5080441

P5080443

P5080444

P5080445

P5080447

P5080448

P5080451

P5080452

P5080457

P5080458

P5080460

P5080461

P5080462

P5080463

P5080464

P5080465

P5080466

P5080468

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field