WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นายนพรัตน์ รัตนพานิช

นายอำเภอบางแพ

นายพาณิชย์ สืบภู่

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางแพ

นายกิจจา เสาวรส

ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารการปกครอง

นางศรีรัตน์ กลิ่นทอง

ปลัดเทศบาลตำบลบางแพ

นายประพันธ์ สุดสวาทดิ์

เกษตรอำเภอบางแพ

นางสาวจันทร์พร สุดยอด

พัฒนาการอำเภอบางแพ

พ.ต.อ. ธนรัชน์ สอนกล้า

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแพ

พ.ต.ท. นริสสร์ สังข์กระแส

รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางแพ

พ.ต.ท. อิทธิกร จิตต์หาร

สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางแพ

นพ.เฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ

นางสาวอรุณ อบเชย

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบางแพ

นายประดิษฐ์ สาลียงพวย

สาธารณสุขอำเภอบางแพ

นางเตือนตา ฉายชูญาติ

นักสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอบางแพ

นายอุรุพงษ์ ยังภู่

กำนันตำบลบางแพ

นายปัญญา หงส์ทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางแพเหนือ

นายวิโรจน์ คนงาน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านบ้านกุ่ม

นายภาสกร จิระวัฒนผลิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านบางแพใต้พัฒนา

นางรุ่งรัศมี มีบำรุง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านบ้านไร่บางแพ

นายชัชวาลย์ อนงค์ทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านตลาดบางแพ

นายสัมฤทธิ์ ทับย้อย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านท่าราบร่วมใจพัฒนา

นายอุรุพงษ์ ยังภู่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านท่าราบ

นายอำนวย ฉิมอ่อง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านไผ่แบ้

นายชะโรม อารีรัตน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านตาลเรียง

นางสายพิณ นิลสิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนเซ่งพัฒนา

นางสุกัญญา นิลสิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเซ่งสามัคคี

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field