WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

พื้นที่ฝึกภาคสนาม

พื้นที่ฝึกภาคสนาม คือ 11 หมู่บ้านของตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โดยมีนักศึกษา 10 ทีม ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้
 

ทีมที่

หมู่บ้าน

ที่พัก

1

บ้านท่าราบ หมู่ 7

ศาลาประชาร่วมใจ วัดท่าราบ

2

บ้านไร่บางแพ หมู่ 4

ศาลาโรงครัววัดเหนือบางแพ

3

บ้านบางแพใต้พัฒนา หมู่ 3

โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนอนุบาลบางแพ

4

บ้านบางแพเหนือ หมู่ 1

โรงเรียนวัดเหนือบางแพ

5

บ้านตาลเรียง หมู่ 9

บ้านผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านตลาดบางแพ หมู่ 5

บ้านผู้ใหญ่บ้าน และบ้านคุณอัจนา รุ่งเรือง

7

บ้านกุ่ม หมู่ 2

โรงเรียนวัดบ้านกุ่ม

8

บ้านบางแพ หมู่ 6

โรงเรียนวัดท่าราบ

9

บ้านดอนเซ่งพัฒนา หมู่ 10 และบ้านดอนเซ่งสามัคคี หมู่ 11

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง

10

บ้านไผ่แบ้ หมู่ 8

ศาลา SML

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field