WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

N13.6854219 E99.9342641

 

T01

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ - นามสกุล

หลักสูตร/ภาควิชา

1

5936163

นางธนันท์รัฐ

ชลิตวงศ์พัฒนา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2

5608050 PHSP/B

นางสาว ธัญลักษณ์

 ทองหล่อ

อนามัยชุมชน ปี 4

3

5608004 PHSP/B   

นาย กสิวิทย์

รอดเกลี้ยง

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

4

5608008 PHSP/B   

นางสาว จิดารัตน์

จิตตารมย์

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

5

5608014 PHSP/B   

นางสาว ชฎาทิพย์

โลกมิตร

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

6

5708002 PHSP/B   

นางสาว กนกวรรณ

เกษร

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ปี 3

7

5708116 PHSP/B   

นาย ธิติพัทธ์

ผ่องสวัสดิ์กุล

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

8

5708044 PHSP/B   

นางสาว พิมพ์พิชชา

กลับบ้านเกาะ

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

9

5708134 PHSP/B   

นางสาว วราลี

ไพโรจน์พุทธิคุณ

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

10

5708135 PHSP/B   

นางสาว วริศนันท์

เจริญนิธิคุณ

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

11

5708158 PHSP/B   

นาย ธนทัต

เหลืองประเสริฐ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

12

5708120 PHSP/B   

นาย ปฐมพร

พานเพ็ง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

13

5708089 PHSP/B  

นางสาว สุชานันท์

คำนาดี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

14

5708092 PHSP/B  

นางสาว กมลวรรณ

เสริมทรัพย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

15

5708078 PHSP/B   

นางสาว ณัฐธิกานต์

คชานุกูลย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

16

5708169 PHSP/B   

นางสาว รัชนีกร

สาครน้อย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

17

5708177 PHSP/B   

นางสาว สโรชา

วราภรณ์วรพันธ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

18

5727035

นาย ชัยวัฒน์

เหลี่ยมสิงขร

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

19

5727019

นางสาว ระวิวรรณ

ประสงค์ทรัพย์

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

20

5727031

นางสาว จิราวรรณ

บรรเทา

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

21

5727050

นางสาว สิตางค์

ภิลมย์

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

กิจกรรมทีมที่ 1 บ้านท่าราบ

P4240096

P4240097

P4240098

P4240099

P4240101

P4240102

P4240104

P4240105

P4240108

P4240110

P4240111

P4240112

P4240113

P4240115

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field