WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

N##.##### E###.#####

 

T07

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/ภาควิชา

1

5937243 PHBS/M

นางสาว กนกกาญจน์

นามบุญมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)

2

5937745 PHPH/M

นางสาว กุลธิดา

รุ่งโรจน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนวิทยา)

3

5608091 PHSP/B   

นาย รติวัฒน์

มนัสชัย

อนามัยชุมชน ปี 4

4

5608054 PHSP/B   

นางสาว นฤมล

เที่ยงธรรม

อนามัยชุมชน ปี 4

5

5608047 PHSP/B   

นาย ธรรฤทธิ์

ขาวนวล

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ปี 4

6

5708038 PHSP/B   

นาย พรเทพ

พึ่งเกษม

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

7

5708054 PHSP/B   

นางสาว วนิดา

พิมพ์เพียง

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

8

5708098 PHSP/B   

นางสาว จุฑารัตน์

พวงเพิ่มสิน

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

9

5708060 PHSP/B  

นางสาว สวรรญา

หวังกุหลำ

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ปี 3

10

5708097 PHSP/B   

นาย นิธิพงษ์

ชุติสรา

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

11

5708096 PHSP/B   

นางสาว จิตรา

ชุมสันเทียะ

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

12

5708118 PHSP/B   

นางสาว ณัฏฐชพรรณ

แสงจันทร์

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

13

5708113 PHSP/B  

นางสาว วราธร

เกียรติเกษมศานต์

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

14

5708168 PHSP/B   

นาย ยศกร

อัศวจินดา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

15

5708080 PHSP/B   

นางสาว นภสร

สหพรวัฒนากูล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

16

5708088 PHSP/B  

นางสาว สุชาดา

บุญคุ้ม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

17

5708147 PHSP/B   

นางสาว เกษมณี

รุจิมิตต์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

18

5708151 PHSP/B   

นางสาว ชนิดา

ตาลพร้า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

19

5727003

นางสาว ณัฐธิดา

แก่นทอง

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

20

5727008

นางสาว ธัญญา

ธาตุทอง

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

21

5727053

นางสาว เอมอร

ขำเนตร

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

กิจกรรมทีมที่ 7 บ้านกุ่ม

P4220349

P4220350

P4220353

P4220354

P4220355

P4220356

P4220357

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field