WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

ทีมที่ 8 บ้านท่าราบร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

N13.6794088 E99.9386336

 

T08

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/ภาควิชา

1

5937193

นางสาว เกศินี

สาธุเม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2

5937244 PHMS/M

นา’งสาว กิตติญา 

นิตยบูรณ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)

3

5608124 PHSP/B   

นางสาว อธิชา

โตจีน

อนามัยชุมชน ปี 4

4

5708064 PHSP/B   

นาย สุทธิสาร

แก้วดี

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

5

5708095 PHSP/B   

นางสาว เกล็ดแก้ว

สิทธิชาติ

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

6

5708141 PHSP/B   

นางสาว ศิริกัญญา

ลับแล

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

7

5708103 PHSP/B   

นางสาว ณัฐชา

พิศวงษ์

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ปี 3

8

5708069 PHSP/B   

นาย เหมวัต

ฉิมวัย

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

9

5708022 PHSP/B   

นางสาว ดารารัตน์

สิงห์จันทึก

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

10

5708026 PHSP/B   

นางสาว ธัญจิรา

ทองชุม

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

11

5708066 PHSP/B  

นางสาว อารีรัตน์

บุตรษาแก้ว

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

12

5708148 PHSP/B   

นาย ไกรภิวัฒน์

แก้วกำเนิด

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

13

5708082 PHSP/B   

นางสาว พรพจนา

กองแสงศรี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

14

5708138 PHSP/B  

นางสาว ศรีสุดา

มาตา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

15

5708167 PHSP/B   

นางสาว ภาวดี

ศรีจันทร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

16

5708173 PHSP/B  

นางสาว ศุภรัตน์

เถอะจ่า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

17

5708179 PHSP/B   

นางสาว สุภางค์สิริ

เขียนด้วง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

18

5727049

นาย ศิวกัณฑ์

ขาวละออ

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

19

5727014

นางสาว พรรณทิภา

ลิพิมพ์

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

20

5727037

นางสาว พิชชานันท์

สุขรักษา

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

21

5727043

นางสาว พิมภิลัย

จันทร์แรม

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

กิจกรรมทีมที่ 8 บ้านท่าราบร่วมใจพัฒนา

P4230485

P4230486

P4230487

P4230488

P4230489

P4230491

P4230496

P4230497

P4230499

P4230501

P4230502

P4230505

P4230509

P4230510

P4230512

P4230513

P4230516

P5070060

P5070065

P5070067

P5070072

P5070075

P5070077

P5070079

P5070081

P5070083

P5070086

P5070087

P5070089

P5070091

P5070094

P5070096

P5070097

P5070098

P5070099

P5070102

P5070104

P5070105

P5070107

P5070108

P5070109

P5070111

P5070113

P5070114

P5070116

P5070118

P5070119

P5070120

P5070122

P5070128

P5070129

P5070132

P5070134

P5070135

P5070138

P5070139

P5070141

P5070143

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field