WisdomHead1 WisdomHead2

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตำบลบางแพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง 11 มค. 2559 ถึง 20 เมย. 2560  และ 21 เมย.. ถึง 23 พค. 2560

     

Home
Last Updated  : 16 พฤษภาคม 2560


FaceBook
Field Training-PHMU

QRCode

หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมาอำเภอบางแพ
รายชื่อหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ

คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งอำเภอบางแพ
กำหนดการต่างๆ
Field Training Development

คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
ผศ.นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์
นพ.ชัยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร

พื้นที่-ผอ.ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

กำหนดการออกพื้นที่ของ
ฝ่ายบริหารและวิชาการ


คณาจารย์ที่ออกสนับสนุน
วิชาการและบริหารจัดการ

Team

     ทีมที่ 1 บ้านท่าราบ ม.7

    ทีมที่ 2 บ้านไร่บางแพ ม.4

     ทีมที่ 3 บ้านบางแพใต้พัฒนา ม.3

     ทีมที่ 4 บ้านบางแพเหนือ ม.1

    ทีมที่ 5 บ้านตาลเรียง ม.9

    ทีมที่ 6 บ้านตลาดบางแพ ม.5

    ทีมที่ 7 บ้านกุ่ม ม.2

     ทีมที่ 8 บ้านบางแพ ม.6

    ทีมที่ 9 บ้านดอนเซ่งพัฒนา ฒ.10
         และ บ้านดอนเซ่งพัฒนา ม.11

     ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ ม.8


ประมวลภาพ
ประชุมเตรียมพื้นที่การฝึก
 สักการะสมเด็จพระราชบิดา
 วันปฐมนิเทศในพื้นที่
 เยี่ยมทีมวันแรกที่บ้านพัก
 ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
 ผู้บริหารเยี่ยมทีม
ประชุมหัวหน้าทีม
 ปัจฉิมนิเทศน์
 เดินทางกลับ


Link ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรี
สสจ.ราชบุรี
อ.บางแพ

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่

sermpan.nit@mahidol.ac.th
Statistics Since: 22 มีค. 2560

 

ทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

N##.##### E###.#####

 

T10

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร/ภาควิชา

1

5936158

นายธวัช 

บุญนวม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2

5608059 PHSP/B

นางสาว เบญจวรรณ  

ยี่คิ้ว

อนามัยชุมชน ปี 4

3

5708046 PHSP/B   

นางสาว มนัสวี

ศรีพร้อมทรัพย์

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

4

5708064 PHSP/B   

นางสาว สุพิมพ์พรรณ

เทพปัญญา

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

5

5708117 PHSP/B   

นางสาว นวลพรรณ

กายากุล

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3

6

5708129 PHSP/B   

นางสาว มุทิตา

สุขเสถียร

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ปี 3

7

5708050 PHSP/B   

นาย ระชาสรรค์

ชี้แจง

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

8

5708044 PHSP/B   

นางสาว ภัทรวดี

อ้นเพชร

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

9

5708106 PHSP/B   

นางสาว ณิชามน

วิจักขณ์กาญจน

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

10

5708128 PHSP/B  

นางสาว มาริสา

ปานเต็ง

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

11

5708137 PHSP/B   

นางสาว วิภาวี

ฉุยฉาย

โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปี 3

12

5708109 PHSP/B   

นาย ธนวัช

กุยรัตน์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

13

5708153 PHSP/B   

นางสาว ฐิติกา

แสงสายัณห์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

14

5708159 PHSP/B   

นางสาว ธารวิมล

เอี่ยมโซ้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

15

5708162 PHSP/B   

นางสาว ประภานิช

บางยี่ขัน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

16

5708170 PHSP/B   

นางสาว ศิรดา

ทั่งเหมือน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

17

5708176 PHSP/B   

นางสาว สรัลชนา

คำใจ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

18

5727006

นาย ธนพนธ์

ใจหลัก

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

19

5727005

นางสาว ตรีรัตน์

ขุนศรี

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

20

5727016

นางสาว พิชยาภา

บุญศรี

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

21

5727027

นางสาว อริศรา

วงศ์เสนา

ส.บ. (อำนาจเจริญ) ปี 3

กิจกรรมทีมที่ 10 บ้านไผ่แบ

P4240054

P4240055

P4240056

P4240057

P4240058

P4240059

P4240062

P4240066

P4240065

P4240064

P4240068

P4240069

P4240071

P4240074

P4240076

P4240078

P4240080

P4240081

P4240083

P4240085

P4240087

P4240089

P4240091

P4240093

P4240094

P5070145

P5070147

P5070148

P5070149

P5070150

P5070152

P5070154

P5070157

P5070159

P5070161

P5070162

Google
Search-->WWW Search-->www.ph.mahidol.ac.th Search-->www.ph.mahidol.ac.th/field