Honors & Awards

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษทศพร บุญลือ ศิษย์เก่า ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2562 ของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "Business Person of the Year 2019" หรือ "สุดยอด CEO" จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565
ขอแสดงความยินดี นายคณิศร จินดามณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เรื่อง "Source apportionment analysis of airborne benzene using PMF couple with CBPF model in the vicinity of industrial land rayong Thailand" งาน IEEC&BWR 2019 International Environmental Engineering Conference & International Conference on Biological Waste as Resource 10 - 13 Dec 2019 Busan Exhibition and Convention Center, Busan, South Korea โดยมี รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล และ นางสาวปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี ศิษย์เก่าภาควิชาโภชนวิทยา ที่ได้ Licensing สูตรและกระบวนการผลิตอาหารข้นหนืดตำรับไทย สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากจำนวน 4 สูตร เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท ดรีมไมนิ่ง จำกัด ถือเป็นผลงานชิ้นแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
ขอแสดงความยินดี นางสาวณฤดี อ่อนศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาโภชนวิทยา พร้อมทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ได้รับรางวัลทุนวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมพัฟลดไขมันที่มีโปรตีนและใยอาหารสูง" ภายใต้การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 (King Rice Oil Group Award 2019) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
ขอแสดงความยินดี ปัณณธร ล่ำลือธรรม, โศภิดา สกุลรัง, ทองพูน เปี่ยมวัฒนาทรัพย์, สายฝน สายสุ่ม นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาโภชนวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "ผลของการรับประทานงาดำต่อการขับถ่ายในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา และนางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา นักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับรางวัลระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพื่อการเฝ้าระวังโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและน้ำ"
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราขชนนี
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ "คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน" เนื่องจากมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายในประเทศ เพื่อต่อสู่กับภาวะโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์นายแพทย์ ปูม มาลากุล ณ อยุธยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชย Poster Presentation กลุ่มบริหารสุขภาพ จากงานมหกรรมคุณภาพ "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน" Mahidol Quality Fair 2019 Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ Prince Mahidol Hall

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ

ขอแสดงความยินดี พ.อ.(พ)หญิง ดร.พรรณี ปานเทวัญ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ ภาควิชาโภชนวิทยา

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ภัทรภร เจริญบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุสาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาโภชนวิทยา)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา" (Assistant Director for Student Affairs)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. กานต์ ฉลาดธัญญกิจ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง" (Assistant Director for Finance)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562