NEWS

ประกาศ รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 2 เมษายน 2564

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี

รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

Update : 29/07/2020