NEWS

อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล อาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563


อบรมระยะสั้น
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 2 เมษายน 2564

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี

รายละเอียดและใบสมัคร

Update : 13/05/2020