NEWS

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 3 เมษายน 2563

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี

รายละเอียด
ใบสมัคร

Update : 24/05/2019